Show simple item record

dc.creatorJeremić, Dejan
dc.creatorAnđelković, Ljubica
dc.creatorMilenković, Milica R.
dc.creatorŠuljagić, Marija
dc.creatorŠumar-Ristović, Maja
dc.creatorOstojić, Sanja
dc.creatorNikolić, Aleksandar S.
dc.creatorVulić, Predrag
dc.creatorBrčeski, Ilija
dc.creatorPavlović, Vladimir B.
dc.date.accessioned2020-12-04T13:52:03Z
dc.date.available2020-12-04T13:52:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1820-7413
dc.identifier.issn0350-820X
dc.identifier.urihttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/3975
dc.description.abstractThis work is the first report of a very simple and fast one-pot synthesis of nickel oxide (NiO) and hematite (α-Fe2O3) nanoparticles by thermal decomposition of transition metal aqua complexes with camphor sulfonate anions. Obtained nanopowders were characterized by X-ray powder diffraction, Fourier transform IR analysis, scanning electron microscopy, and Energy-dispersive X-ray spectroscopy. X-ray powder diffraction confirmed the formation of high purity NiO and α-Fe2O3 crystal phases. In the case of α-Fe2O3, about five times larger average crystallite size was obtained. Fourier transform IR spectra of synthesized materials showed characteristic peaks for NiO and α-Fe2O3 nanostructures. To visualize the morphology and the chemical composition of the final products Scanning electron microscopy and Energy-dispersive X-ray spectroscopy were performed. The thermogravimetric analysis was done for a better understanding of the general thermal behavior of precursor compounds. This easy-to-perform and fast preparation method opens a broad range of obtained materials’ usage, particularly due to its economic viability.en
dc.description.abstractУ овом раду је први пут дата веома једноставна и брза синтеза наночестица никл-оксида (NiO) и хематита (α-Fe2O3) изведена у једном кораку термалном декомпозицијом аква комплекса прелазних метала чији је анјон камфор сулфонат. Добијени нано прахови су окарактерисани рендгенском дифракцијом на праху, ИЦ спектроскопијом, скенирајућом електронском микроскопијом и енергијски дисперзивном рендгенском спектроскопијом. Рендгенска дифракција на праху потврдила је формирање NiO и α-Fe2O3 кристалних фаза велике чистоће. Просечне димензије кристалита α-Fe2O3 су биле око пет пута веће у односу на кристалите NiO. ИЦ спектри синтетисаних материјала показују карактеристичне траке за наноструктуре NiO и α-Fe2O3. За визуелизацију морфологије и одређивање хемијског састава финалних производа коришћене су скенирајућа електронска микроскопија и енергијски дисперзивна рендгенска спектроскопија. Термогравиметријска анализа је омогућила боље разумевање термичког понашања прекурсора. Ова брза и лако изводљива метода синтезе отвара широк спектар примене добијених материјала, нарочито због своје економске исплативости.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : International Institute for the Science of Sinteringsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200026/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200168/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200168/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200116/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200288/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceScience of Sinteringsr
dc.subjectNanomaterialssr
dc.subjectNickel oxidesr
dc.subjectHematitesr
dc.subjectCamphor sulfonatessr
dc.subjectOne-pot synthesissr
dc.subjectнаноматеријали
dc.subjectникл-оксид
dc.subjectхематит
dc.subjectкамфор сулфонати
dc.subjectсинтеза у једном кораку
dc.titleOne-Pot Combustion Synthesis of Nickel Oxide and Hematite: from Simple Coordination Compounds to High Purity Metal Oxide Nanoparticlesen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractМиленковић, Милица Р.; Јеремић, Дејан; Aнђелковић, Љубица; Шуљагић, Марија; Шумар Ристовић, Маја; Остојић, Сања; Вулић, Предраг; Николић, Aлександар С.; Брчески, Илија; Павловић, Владимир Б.;
dc.rights.holderAuthorssr
dc.citation.volume52
dc.citation.issue4
dc.citation.spage481
dc.citation.epage490
dc.citation.rankM22~
dc.identifier.doi10.2298/SOS2004481J
dc.identifier.fulltexthttps://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/id/18339/scisint-vol52-is4-09.pdf
dc.identifier.scopus2-s2.0-85098651318
dc.identifier.wos000600505000009
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record