Now showing items 1-20 of 20

   Titles
   Dvostrano vlažno hemijsko nagrizanje Pyrex stakla [1]
   Izrada mikrokanala uz pomoć 3D štampe i PDMS [1]
   Kompenzacija konveksnog ugla u vodenom rastvoru TMAH koncentracije 25 tež. % [1]
   Nova metoda za sintezu keramičkih materijala i nedestruktivnu karakterizaciju površinskih oštećenja usled izlaganja kavitaciji [1]
   Novi tehnološki postupak dobijanja biodizela metanolizom ulja kukuruznih klica u prisustvu pepela kukuruzne kurdeljke kao katalizatora [1]
   Optimizacija procesa prečišćavanja otpadnih voda iz Fabrike streljačke municije Uzići [1]
   Prečišćavanje otpadnih voda HI „Destilacija“ a.d. Teslić -Idejno rješenje [1]
   Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom - Pogon za prečišćavanje sirovog bio-glicerina iz industrije biodizela do tehničkog kvaliteta [1]
   Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom procesa i postrojenja - Poluindustrijsko postrojenje za sintezu biodizela iz suncokretovog ulja i metanola u koloni sa pakovanim slojem negašenog kreča kao katalizatorom [1]
   Razvoj novih antikorozivnih organo-metalnih jedinjenja na bazi Cerijuma za primenu u alkidnim premazima [1]
   Softver za simulaciju nagrizanja silicijuma LSPro [1]
   Tehno-ekonomska analiza i ocena opravdanosti proizvodnje u Srbiji hidrogenizovanih biljnih ulja (hydrated vegetable oil ili HVO) kao biodizela nove generacije (obnovljivih dizel goriva), a u svetlu najnovije regulative EU u pogledu limitiranja korišćenja biogoriva prve generacije na maksimum 5,5 % ukupne potrošnje motornih goriva) [1]
   Tehno-ekonomska analiza i ocena opravdanosti razvoja procesa i postrojenja za alkalnu aktivaciju bentonita u Srbiji [1]
   Tehno-ekonomska evaluacija mogućnosti proizvodnje i plasmana modifikovanih bentonita i kompozita, kao i nanokompozita baziranih na modifikovanim bentonitima u svetu, Evropi i Republici Srbiji, sa projekcijom razvoja tražnje [1]
   Tehno-ekonomska evaluacija prodajnog tržišta biodizela i nabavnog tržišta biljnih sirovina u Srbiji, sa projekcijama razvoja domaće tražnje, a u svetlu obaveza na planu korišćenja biogoriva koje Srbija preuzima nakon sticanja statusa zemlje kandidata za članstvo u EU, kao i najnovijih promena u EU regulativi u pogledu limitiranja sirovinskih resursa prirodnog porekla koje se mogu koristiti u produkciji biodizela [1]
   Tehno-ekonomslo istraživanje opravdanosti preuzimanja delatnosti operatera u skladištima strateških rezervi sirove nafte i motornih goriva u vlasništvu RDRR i Ministarstva odbrane Republike Srbije [1]
   Tehnološki postupak izrade submikrometarskih stubića fotorezista za potrebe projektovanja plazmonskih senzora [1]
   Апаратура за аутоматску карактеризацију силицијумских пиезоотпорних МЕМС сензора притиска [1]
   Модел за техноекономску евалуацију и праћење квалитета развојних активности- програма „ХИП-Петрохемије“ на плану боље валоризације производа пиролизе сировог бензина (примарних олефина и нуз-производа) у условима ограничења која намеће еколошка регулатива [1]
   Реализација ПДМС (ПолиДиМетилСилоксанских) мембрана над дефинисаним отворима у Si {100} оријентације поступцима запреминског микромашинства [1]