Now showing items 1-20 of 57

   Titles
   BaTiO3 visoke dielektrične konstante dobijen površinskom modifikacijom [1]
   Difuziona komora za ispitivanje separacionih svojstava membrana [1]
   Dodatak majčinom mleku za ishranu prevremeno rođenih beba – Fortifajer [1]
   Dvostrano vlažno hemijsko nagrizanje Pyrex stakla [1]
   Ex situ bioremedijacija vanbilansnih ugljovodonika, tzv. „otpadnog mazuta“ iz JKP „Beogradske elektrane“ na industrijskoj projektovanoj gomili-haldi zapremine oko 600 m3 - U primeni! [1]
   Formula mleka za ishranu odojčadi u slučaju povećanog bljuckanja – anti regurgativna formula [1]
   Ispitivanje i otklanјanјe pojave korozije i termičkih oksida na metalnim delovima elektroenergetskog postojenja [1]
   Izrada mikrokanala uz pomoć 3D štampe i PDMS [2]
   Kompenzacija konveksnog ugla u vodenom rastvoru TMAH koncentracije 25 tež. % [1]
   Laboratorijski prototip automatizovanog uređaja za ispitivanje adhezije testom na savijanje tankih metalnih filmova na fleksibilnim folijama [1]
   Metoda i program PATS za detekciju oblasti izražene turbulencije kod prirodne konvekcije [1]
   Metoda za posmatranje i analizu protoka fluida u Si-Pyrex staklo opto-mikrofluidnim platformama [1]
   Nova metoda za sintezu keramičkih materijala i nedestruktivnu karakterizaciju površinskih oštećenja usled izlaganja kavitaciji [1]
   Nova tehnologija za tretman podzemnih i industrijskih voda kontaminiranih naftnim ugljovodnicima [1]
   Novi proizvod i tehnologija za: Specijalna mlečna formula bez laktoze, za ishranu odojčadi i male dece sa intolerancijom laktoze i dijarejom ’Impamil-MIL FL’“ - Na tržištu! [1]
   Novi proizvod i tehnologija za: „Dopunska formula mleka za decu stariju od godinu dana - Impamil® MIL 3“, Proizvodjač „Impamil®“ doo, Beograd-Zemun Na tržištu! [1]
   Novi proizvod i tehnologija za: „Formulacija pet mlečnih kašica ’Impamil-MIL MLEČNE KAŠICE’ bez glutenskih cerealija i uspostavljanje tehnologije za proizvodnju“ - Na tržištu! [1]
   Novi tehnološki postupak dobijanja biodizela metanolizom ulja kukuruznih klica u prisustvu pepela kukuruzne kurdeljke kao katalizatora [1]
   Novi tehnološki postupak za dobijanje fosfatnog đubriva iz apatita dejstvom Acidithiobacillus sp. u prisustvu pirita [1]
   Novi tehnološki postupak za dobijanje mikrobne lipaze pomoću Pseudomonas aeruginosa NCAIM(P)B 001380 [1]