Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1type_keyword:doctoralThesis20116.25%0.00
2dateIssued_keyword:[2010 TO 2018]1098.81%0.00
3dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]856.87%0.00
4subject_keyword:621.3786.31%0.00
5dateIssued_keyword:[1990 TO 1999]705.66%0.00
6subject_keyword:2-alkylidene-4-oxothiazolidine S-oxides, sulfoxide stereochemistry, Pummererreaction, chlorosulfonium ion, DFT calculations, regioselectivity, diastereoselectivity, CH···Ohydrogen bond655.25%0.00
7subject_keyword:1,2,4,5-стероидни тетраоксани; реверзно фазна танкослојна хроматографија; липофилност; анализа главних компонената; кластерска анализа; вишеструка линеарна регресија; регресија методом делимичних-најмањих квадрата645.17%0.00
8subject_keyword:2-alkiliden-4-oksotiazolidinski S-oksidi, stereohemija sulfoksidaPummerer-ova reakcija, hlorsulfonijum-jon, DFT izračunavanja, regioselektvnost,diastereoselektivnost, CH···O vodonična veza635.09%0.00
9dateIssued_keyword:[1982 TO 1989]554.45%0.00
10subject_keyword:1,2,4,5 steroidal tetraoxanes; reversed-phased thin-layer chromatography; lipophilicity; principal component analysis; cluster analysis; multiple linear regression; partial least square regression534.28%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1237100.00%0.03