Now showing items 185-192 of 192

   Titles
   Zavisnost površinskih osobina staklastog ugljenika od strukture i naknadnog tretmana [1]
   Адсорпционо-десорпциони процеси на површини плазмонских сензора [1]
   Корелација структуре и ретенције стероидних тетраоксана применом танкослојне хроматографије и мултиваријантних хемометријских метода [1]
   Модел за обезбеђење унапређења процеса производње и лансирање новог производа у предузећима малосеријског типа производње на територији Републике Србије [1]
   Проучавање сумпор-сумпор интеракција у кристалним структурама малих молекула и протеина применом информатичких и квантнохемијских метода [1]
   Рачунарско моделовање октаедарских комплекса хрома(III) и кобалта(III): структурни, електронски и спектроскопски аспекти [1]
   Унапређење интелигентих индустријских мерних инструмената са МЕМС сензорима [1]
   Физичко-механичке и микрохемијске промене на површинама керамичких и металних артефаката третираних ласером [1]