Now showing items 71-90 of 192

   Titles
   Improvement of intelligent industrial measurement instruments with MEMS sensors [1]
   Influence of temperature on elektrochemical and anomalous behaviour of chromium and chromium alloys in acid solutions [1]
   Interphase phenomena at liquid metal ceramic interface. [1]
   Investigation of interactions of biologically active quinone avarone and its derivates with lysozyme, linear and circular deoxyribonucleic acid [1]
   Isolation, characterization and biological activity of jatrophane diterpens from Euphorbia dendroides L. [1]
   Ispitivanje antioksidativnog potencijala hrane za bebe [1]
   Ispitivanje ekotoksičnosti proizvoda degradacije organskih zagađujućih supstanci u vodi nakon tretmana unapređenim oksidacionim procesima [1]
   Ispitivanje fluidizacionih karakteristika polidisperznih smeša nesferičnih čestica [1]
   Ispitivanje stabilnosti i toksičnosti UV filtera benzofenonskog tipa i njihovih transformacionih proizvoda u prisustvu hlora u vodenoj sredini [1]
   Ispitivanje uticaja procesa korozije na strukturne i mehaničke karakteristike odlivaka Zn27Al1,5Cu0,02Mg legure ojačane česticama silicijum-karbida [1]
   Ispitivanje zagađenih staništa kao izvora mikroorganizama za bioremedijaciju [1]
   Izoforme eksterne invertaze kvasca Saccharomyces cerevisiae [1]
   Izolovanje, karakterizacija i biološka aktivnost jatrofanskih diterpena iz Euphorbia dendroides L. [1]
   Karakterizacija, racionalni dizajn i primena visokoefikasne α-amilaze iz Bacillus licheniformis za hidrolizu sirovog skroba [1]
   Katalitička oksidacija vodonik peroksidom na čvrstim katalizatorima sa nanetim ili ugrađenim prelaznim metalima [1]
   Katalizator na bazi nikla na silikatnom nosaču za hidrogenizaciju biljnog ulja - sinteza, karakterizacija i katalitička svojstva [1]
   Liquid phase epitaxial growth of narrow gap semiconductors suitable for manufacturing infrared photodetectors [1]
   Metabolomička studija balkanskih vrsta roda Amphoricarpos Vis. (Asteraceae) [1]
   Međufazni fenomeni na graničnoj površini tečni metal - keramika [1]
   Microbial degradation of complex aromatic mixtures and analysis of biodegradation products using comprehensive two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry [1]