Now showing items 2228-2247 of 4795

   Titles
   Kako napisati naučni rad? [1]
   Kako recenzirati naučni rad [1]
   Kakva je priroda vezivanja BF4-, NO3- i ClO4- za komplekse Cu(II) sa Žirarovim T hidrazidom? Kada mogu nastati binuklearni kompleksi? [1]
   Karakteristike aromatične frakcije mulja iz jezera Tehirgiol (Rumunija) [1]
   Karakteristike legura Ni-W elektrohemijski taloženih konstantnom i pulsirajućom strujom [1]
   Karakteristike peći za pregled termoparova u CMTM laboratoriji [1]
   Karakterizacija endopeptidaza srednjeg creva larvi Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) [1]
   Karakterizacija i elektrokatalitička primena polipirola modifikovanog srebrom [1]
   Karakterizacija i korozione karakteristike elektrohemijski taložene legure Ni-W [1]
   Karakterizacija isparljivih komponenti 'Drenje', alkoholnog pića dobijenog iz plodova drenjine (Cornus mas) [1]
   Karakterizacija kerogena tipa III Tirolskog škriljca (Hahntennjoch, Austrija) zasnovana na njegovim oksidacionim proizvodima [1]
   Karakterizacija komercijalnih hiperrazgranatih poliestara [1]
   Karakterizacija tripsinima-sličnih enzima srednjeg creva larvi Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) [1]
   Karakterizacija zemljišta u priobalju Borske reke [1]
   Kartografske konusne projekcije i njihova primena u državnoj kartografiji [1]
   Katalitička svojstva La1-ySryCr1-xRuxO3 perovskita u oksidaciji ugljenmonoksida [1]
   Katalitički uticaj sumporne kiseline u procesu taloženja prevlaka hroma [1]
   Katalitičko delovanje sumporne kiseline na morfologiju elektrohemijski dobijenog bakarnog praha [1]
   Kerogen structural studies-oxidations with alkaline permanganate and with ferric chloride [1]
   Kinetic Analysis of Nonisothermal Reduction of Silica-Supported Nickel Catalyst Precursors in a Hydrogen Atmosphere [2]