Now showing items 3072-3091 of 5218

   Titles
   O jednoj pogodnoj metodi za optimizaciju zavarenog sklopa [1]
   O kvantnoj kriptografiji [1]
   O peroksidnim antimalaricima [1]
   O науци у уредничком концепту Милана Кашанина: студија часописа „Уметнички преглед“ [1]
   Obezbojavanje reaktivnog crnog 5 pomoću dielektričnog barijernog pražnjenja u prisustvu neorganskih soli [1]
   Oblique surface waves at an interface between a metal-dielectric superlattice and an isotropic dielectric [1]
   Observations of the genus muelleria (bacillariophyceae) from the Republic of north Macedonia [1]
   Obtaining and characterization of multilayer nickel thin films electrodeposited with the assistance of ultrasonic agitation [1]
   Obtaining jute fabrics with enhanced sorption properties and “closing the loop” of their lifecycle [1]
   Obtaining nano calcium phosphate/poly(dl-lactide-coglycolide) composite biomaterial by sonochemical deagglomeration [1]
   Occurrence of synthetic musk compounds in surface, underground, waste and processed water samples in Belgrade , Serbia [1]
   Odredivanje glikozilovanih proteina seruma: poredenje metoda sa tiobarbiturnom kiselinom i fenol-sumpornom kiselinom [1]
   Odredjivanje adsorpcionog kapaciteta u statičkim uslovima [1]
   Određivanje afiniteta kiselinski aktiviranog bentonita prema pigmentima sojinog ulja tokom procesa dekolorizacije [1]
   Određivanje brzine korozije austenitnih čelika Č4571 i Č4580 u rastvorima kalcijum hipohlorita [1]
   Određivanje brzine korozije metala šava u zavarenom spoju pomoću elektrohemijskih tehnika [1]
   Određivanje derivata amfetamina i primena u analizi humanog urina na elektrodi od zlata [1]
   Određivanje dinamike kvantitativnog sadržaja juglona i antioksidativne aktivnosti u ekstraktu ploda mladog oraha (Juglans regia) [1]
   Određivanje klopidogrela voltametrijom sa pravouglim impulsima na elektrodi od zlata [1]
   Određivanje neorganskih jona u rastvoru biljnih čajeva jonskom hromatografijom [1]