Now showing items 3447-3466 of 7588

   Titles
   Kako napisati naučni rad? [1]
   Kako recenzirati naučni rad [1]
   Kakva je priroda vezivanja BF4-, NO3- i ClO4- za komplekse Cu(II) sa Žirarovim T hidrazidom? Kada mogu nastati binuklearni kompleksi? [1]
   Karakteristike aromatične frakcije mulja iz jezera Tehirgiol (Rumunija) [1]
   Karakteristike legura Ni-W elektrohemijski taloženih konstantnom i pulsirajućom strujom [1]
   Karakteristike niklenog katalizatora na perlitu sintetisanog pri različitim molskim odnosima nikla i magnezijuma [1]
   Karakteristike peći za pregled termoparova u CMTM laboratoriji [1]
   Karakterizacija alifatskih hiperrazgranatih poliestara MALDI-TOF masenom spektrometrijom [1]
   Karakterizacija bakterija izolovanih iz zagađene životne sredine pomoću MALDI-TOF-MS [1]
   Karakterizacija endopeptidaza srednjeg creva larvi Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) [1]
   Karakterizacija i elektrokatalitička primena polipirola modifikovanog srebrom [1]
   Karakterizacija i korozione karakteristike elektrohemijski taložene legure Ni-W [1]
   Karakterizacija isparljivih komponenti 'Drenje', alkoholnog pića dobijenog iz plodova drenjine (Cornus mas) [1]
   Karakterizacija kerogena tipa III Tirolskog škriljca (Hahntennjoch, Austrija) zasnovana na njegovim oksidacionim proizvodima [1]
   Karakterizacija komercijalnih hiperrazgranatih poliestara [1]
   Karakterizacija magnetičnih nanokompozita na bazi glicidilmetakrilat [1]
   Karakterizacija tripsinima-sličnih enzima srednjeg creva larvi Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) [1]
   Karakterizacija zemljišta u priobalju Borske reke [1]
   Karakterizacija, racionalni dizajn i primena visokoefikasne α-amilaze iz Bacillus licheniformis za hidrolizu sirovog skroba [1]
   Kartografske konusne projekcije i njihova primena u državnoj kartografiji [1]